Voorwaarden

 

Personal Training

Het Tarievenpakket dient binnen 14 dagen na de intake te worden voldaan op

bankrekeningnummer: NL28RABO0337565953 ten name van Personal Training SCORE.
Vooraf wordt met deelnemer afgesproken dat het verschuldigd bedrag ineens wordt overgemaakt. Personal Training SCORE biedt ook de mogelijkheid om per les te betalen.

Indien de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen, is Personal Training SCORE helaas genoodzaakt een boete van € 5,00 in rekening te brengen.

Indien u voortijdig stopt met trainen door verhuizing of op medische gronden is Personal Training SCORE restitutie verschuldigd voor de resterende trainingssessies of zijn er nog trainingen tegoed na de medische behandeling.

De training of trainingen dienen in dezelfde week te worden afgenomen en kunnen niet verschoven worden naar andere weken. Indien u dus op uw trainingsdag(en) niet aanwezig kunt zijn, laat het mij dan weten. In overleg kunnen we deze training verplaatsen naar de eerst volgende week.

 

Personal Training

*U neemt een contract af van 5 trainingen voor maximaal 5 weken of 10 trainingen voor maximaal 10 weken.

*In overleg met de Personal Trainer worden uw trainingen gepland. Het tijdstip van de training staat hierdoor vast. Tot 24 uur van te voren kunt u zich nog afmelden en kan de afspraak in overleg worden verzet. Indien u zich binnen 24 uur voor aanvang afmeldt, dan ben ik genoodzaakt de training in rekening te brengen. De training vervalt en deze kan niet meer worden ingehaald.

*Indien Personal Training SCORE tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Kennisgeving:

De vakanties en vrije dagen worden vooraf bekend gemaakt en zijn niet inbegrepen in het vaste tarievenpakket aan lesgeld.

 

Veiligheid en aansprakelijkheid:

Het gebruik van de materialen en deelname aan de trainingen van Personal Training SCORE is geheel op eigen risico. Houd u aan de instructies en de aanwijzingen van uw Personal Trainer. Indien u blessures heeft dient u dit voorafgaand aan de les aan de Personal Trainer mede te delen. Deze zal beslissen of u kunt deelnemen aan de training. Blijf 100% geconcentreerd wanneer u sport. Personal Training SCORE wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of andere schadeveroorzakende gebeurtenissen.

Prijs en Prijswijzigingen:
1. Het lesgeld van het betreffende tarieven pakket wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de overeenkomst binnen 2 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde lesgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald.